Hva kan gjøres uten å byggesøke?

Det er mange tiltak du kan gjøre som er unntatt fra byggesaksbehandling. Under følger en oversikt over tiltak som ikke er søknadspliktige:

Det er mye du kan gjøre som er unntatt fra byggesaksbehandling. Det er da deg som tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

Det er ikke nødvendig å sende nabovarsel for slike tiltak.

Forutsetningen for at du kan gjøre dette er at tomten din er i et område som er omfattet av en reguleringsplan, og at denne planen ikke begrenser disse unntakene. Alle byggefelt og villaområder er omfattet av en reguleringsplan, og de færreste har noen begrensninger i reglene.

Unntaksreglene står i forskriften til plan- og bygningsloven som heter «Forskrift om byggesak» (byggesaksforskriften). Unntakene om enkle byggverk står i § 4. I denne opplistingen finner du byggverk ol du kan sette opp uten byggemelding.

En fordel med disse tiltakene er at du ikke trenger å betale byggesaksgebyr til kommunene for tiltaket.

Frittliggende bygning – garasje, lekestue, bod, sykkelskur ol

 • Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m² er ikke søknadspliktige.
 • Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde (høyden der taket møter ytterveggen) ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Bygningen kan oppføres i en etasje, og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.
 • Dersom du tenker å sette opp flere små bygninger på eiendommen din, må du søke kommunen om dette – unntaket gjelder bare for én bygning.
 • Du må informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Tilbygg

 • Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m².
 • Avstand til nabogrensen må være minst 4 meter. Du må informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Terrasse /veranda

 • Terrasse og veranda som er mer enn 0,5 meter over terrenget kan ikke være på over 15 m2.
 • Avstanden til nabogrensen må være minst 4 meter.
 • Terrasse / platting /utegolv som har en høyde inntil 0,5 meter er ikke med i bygningslovens bestemmelser. Derfor er det heller ingen arealbegrensninger.

Levegg

 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10,0 m.
 • Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m. L
 • evegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m.
 • Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.

Gjerde (innhegning) mot vei

 • Gjerde mot vei kan settes opp med høyde inntil 1,5 meter.
 • Den må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.
 • Noen kommuner kan ha lokale regler om gjerdehøyde.

Gjerde mot nabo

Dette er ikke søknadspliktig hvis dette ikke er bestemt i planbestemmelser for området.

Antenne

 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 meter.
 • Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 meter.
 • Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

Støttemur

 • Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 meters høyde, og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. Eller forstøtningsmur på inntil 1,5 meter høyde, og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m.
 • Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

Fylling

 • Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk.
 • På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 meter fra opprinnelig terrengnivå.
 • Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter.
 • Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

Kabler

 • Graving av kabler er ikke søknadspliktig.
 • Ved graving på offentlig vei må du innhente tillatelse fra veimyndighet.

Drenering, avløpsrør og ledninger

Det er ikke søknadspliktig med lokal drenering og reparasjoner ved rør,- eller ledningsbrudd.

Biloppstillingsplass, intern vei

 • Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom.
 • Avstand til nabogrense må være minst 1,0 meter.

Mindre fasadeendringer

 • Enkle fasadeendringer kan du gjøre uten byggemelding. Dette er for eksempel utskifting av dører og vinduer (men ikke å lage hull til nye).
 • Vesentlige fasadeendringer må du byggemelde. Dette er for eksempel å skifte fra smårutete vinduer til panoramavinduer, lage dør der det før har vært vindu, bygge inn overbygg ved inngangsdøren og lignende.

Myndighetene er ikke så strenge med fasader som ligger inn mot skog eller fjell slik at ingen ser dem. Husets alder, karakter, plassering og historikk er avgjørende. Har du et spesielt hus med høy historisk verdi bør du uansett søke.

Ildsted

 • Installasjon, endring og reparasjon i eksisterende bygg når det ligger innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Reparasjon av pipe, så lenge pipen ikke endres.
 • Frittliggende utepeis kan plasseres minst 4 meter fra nabogrense.

Innvendig

Inne i huset kan du gjøre det meste av oppussingsarbeider uten å si fra til myndighetene.

 • Begynner du å fjerne bærevegger, endre brannceller eller flytte vann og/eller strøminstallasjoner, må du byggemelde. Dette bør du uansett ikke gjøre selv. Håndverkere vet hvilke krav som stilles.
 • Endringer i våtrom er ikke søknadspliktig, så lenge dette er innenfor en bruksenhet eller branncelle.
 • Dersom man fysisk må gå gjennom vegg, gulv eller tak hos naboen for å plassere nye sluk eller rør, må man fortsatt søke.

Kan være lurt å ta litt hensyn til naboens behov

Heller ikke nabovarsel behøves i de overnevnte byggeprosjektene. Men for et godt naboskaps skyld kan det være greit å prate med den/de mest berørte naboene. Ikke glem at godt naboskap er tuftet på mye av samme oppskrift som et godt ekteskap: Å prate sammen.

 • Prat med den/de mest berørte naboene kan bidra til bedre forståelse og imøtekommenhet med ditt nye prosjekt.
 • Det er lov å være både høflig og hensynsfull selv om man har byggereglene på sin side.

Er det slik at om mønehøyden blir 4 meter og tar hele naboens fjordutsikt, men utsikten opprettholdes dersom du bare bygger 3 meter høyt? Kanskje det ikke er veldig viktig med de siste meteren for deg, mens naboens fjordutsikt selvsagt er av høyeste viktighet for ham. Da er det jo raust å ta med i betraktningen hva din nabo mister og veie det opp mot hva du vinner.

 • Avveiing av behov og raushet er gjerne veien til godt naboskap.
 • Har du kun ett sted å plassere din nye garasje, kan du neppe anklages for å være hensynsløs selv om naboens uteplass skjemmes. Da har du jo ikke noe valg om du skal ha garasje. Tenk på om naboen er i stand til å se saken fra ditt perspektiv.

BOVG Bygg og Våtrom AS kan gi deg et fast pristilbud på hva ditt tiltak vil koste.

Ta kontakt med oss om råd og forslag til å optimalisere deres bolig og uteareal.

Vår erfaring, din trygghet!

Delvis innbygs vinterhage som sikrer le og beskyttelse for vær og vind, men samtidig har åpne flater og vinduer som gjør at naturen rundt trekkes inn som en del av opplevelsen.
Delvis innbygs vinterhage som sikrer le og beskyttelse for vær og vind, men samtidig har åpne flater og vinduer som gjør at naturen rundt trekkes inn som en del av opplevelsen.